RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ

Развојна агенција Србије (РАС) обавештава да је због ванредног стања, уведеног у циљу спречавања ширења вируса ЦОВИД-19, продужено трајање Јавног позива за учешће у Програму подршке за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години, за додатних 60 дана.

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Подносилац пријаве мора да испуњава све следеће опште услове:

1. да је регистрован у Агенцији за привредне регистре, закључно са 1. јануаром 2017. године;
2. да није у државној својини;
3. да није део групације која испуњава услове за статус МНК ;
4. да је претежна делатност Подносиоца пријаве у: сектору аутомобилске индустрије - уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
5. да његови производи припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из тачке 4;
6. да није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
7. да није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем у складу са одредбама Закона о привредним друштвима;
8. да није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације;
9. да у претходних 12 месеци почев од дана подношења пријаве није регистрован као лице у блокади дуже од 14 дана у континуитету, односно укупно 30 дана;
10. да има измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
11. да има минимум 10 запослених на неодређено време, на дан 31.12.2019. године, према евиденцији ЦРОСО;
12. да је остварио пословни приход у 2019. години од најмање 300.000,00 евра, у динарској противвредности;
13. да вредност основних средстава, у билансу стања у 2019. години, није мања од 300.000,00 евра, у динарској противвредности;
14. да поседује имплементиран систем квалитета ИСО 9001;
15. да није одустао од учешћа у Програму претходне године.НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Програмом се суфинансирају активности корисника Програма на припреми и реализацији унапређења пословних перформанси, а у складу за захтевима мултинационалних компанија.
Програмом ће се суфинансирати следеће групе активности:

• Улагање у материјалну имовину Корисника Програма, под чиме се подразумева куповина производне опреме (до 3 године старости) – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 12.000.000 РСД;
• Улагање у материјалну имовину Корисника Програма, под чиме се подразумева унапређење производних хала, у складу са технолошким захтевима циљаних индустријских сектора  – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 60% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 10.000.000 РСД;
• Улагање у материјалну имовину Корисника Програма, под чиме се подразумева куповина и инсталација опреме за аутоматизацију / дигитализацију / оптимизацију постојећих производних процеса, као и напредних система / опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 15.000.000 РСД;
• Консултантска подршка за оптимизацију производних процеса у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у циљним секторима, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 70% до укупне вредности оправданих трошкова а у максималном износу од 5.000.000 РСД;
• Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања, посебно управљање базирано на резултатима, стратешко и оперативно планирање, управљање људским ресурсима, истраживање тржишта , извештавање као и израда и имплементација софтверских решења за оптимизацију пословних процеса и начина доношења одлука – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000 РСД
• Консултантска подршка за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда специфичних индустријских грана – РАС ће суфинансирати ову активност у висини до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000 РСД.

РАС задржава право да коригује коначни процентуални удео суфинансирања.
Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што може да аплицира за више од једне активности које су претходно дефинисане, а до максималног износа интервенције.


ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију овог Програма, опредељен је буџет у износу од 290.000.000,00 РСД.
Овим програмом РАС, кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности, одобрава бесповратна средства ради реализације дефинисаних активности.
Максималан износ бесповратних средстава по кориснику Програма износи 23.000.000,00 динара, колики је и праг за доделу „де минимис“ државне помоћи. Уколико је исто привредно друштво већ било корисник државне помоћи у текућој и претходне 2 године, износ одобрених бесповратних средстава ће бити умањен за тај износ.
РАС ће суфинансирати пројекте корисника Програма кроз рефундацију целокупног износа трошкова насталих у вези реализације активности обухваћених Планом унапређења корисника Програма, а који представљају оправдане трошкове у смислу овог Програма, а након завршетка пројектних активности, односно након комплетне реализације Плана унапређења верификоване од стране РАС, а заједно са достављеним обрасцем захтева за исплату.
Изузетно, за активности куповине производне опреме (до 3 године старости), опреме за аутоматизацију / дигитализацију / оптимизацију, као и опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа, суфинансирање пројеката корисника Програма може се реализовати кроз исплату аванса, у висини од максимално 30% одобреног износа, и рефундацију преосталог износа оправданих трошкова, а након завршетка пројектних активности за улагање у материјалну имовину (у смислу овог Програма).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

1. Образац 1 – уредно попуњена Пријава, потписана од стране законског заступника, односно  овлашћеног лица за заступање;
2. Образац 2 – Изјава о прихватању услова Програма и додељеној државној помоћи „де минимис“;
3. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива;
4. Копија сертификата система квалитета  оверена од стране јавног бележника;
5. Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2019. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2019. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;
6. Писмо препоруке МНК, или добављача МНК, у форми прописаној од стране РАС (опционо);
7. Образац 3 – Изјава МНК о статусу активног добављача (опционо);
8. Уговор о поверљивости информација између РАС и Подносиоца пријаве.

Ако РАС из достављене документације не може да утврди битне чињенице за одлучивање о учешћу у Програму задржава право да од Подносиоца пријаве затражи додатну документацију, уколико то сматра целисходним.


НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив за учешће у Програму је расписан 02. марта 2020. године.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом, се подносе лично или препорученом поштом у штампаној форми, у року од 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, на адресу:
Развојна агенција Србије
Кнеза Милоша 12/III,
11000 Београд
са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија.
Упутство и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници: www.ras.gov.rs
Детаљније информације можете се обратити електронским путем на адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Пратећа документација:

 

  1. Упутство за Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија;
  2. Образац 1 – Пријава за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија;
  3. Свеска за самопроцену;
  4. Образац 2 - Изјава о прихватању услова Програма и „де минимис“ додељеној државној помоћи;
  5. Формат писма препоруке за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (попуњава МНК);
  6. Формат писма препоруке за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (попуњава Добављач МНК);
  7. Образац 3 - Изјава МНК о статусу активног добављача;
  8. Уговор о поверљивости информација.

Избор из конкурса

Обуке запослених у јавном сектору за процену вредности јавне имовине

У оквиру пројекта "Јавна својина за развој јавног сектора", у понедељак и уторак, 24. и 25. фебруара 2020. године, у просторијама скупштинске сале општине Бајина Башта, биће организован први сет обука запослених у локалној самоуправи и јавним предузећима Бајине Баште за процену рачуноводствене вредности јавне имовине.

 

Избор из вести

Где набавити енергент на бази дрвне биомасе у Региону?

У претходном периоду Радна група за биомасу Златиборске области, уз подршку ГИЗ ДКТИ програма, реализовала је теренско истраживање и својеврсни попис свих произвођача, дистрибутера и трговаца енергентима на бази дрвне биомасе (цепано дрво, пелет, брикет, сечка, ћумур) који су регистровани и послују на територији 9 општина Златиборске области: Ариља, Бајине Баште, Чајетине, Косјерића, Нове Вароши, Пожеге, Прибоја, Пријепоља и Ужица. Након прикупљања свих података, ова база је урађена у форми картографског приказа и доступна је на интернет страници РРА Златибор.

 

Тренутна посета

Имамо 643 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Актуелни конкурси ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ